நமது வங்கியில் புதிதாய் பணிக்கு சேரவிருக்கும் தோழர்களுக்கு Service Bond?


தோழர்களே!

பாண்டியன் கிராம வங்கியில் புதிதாகப் பணிக்குச் சேர்ந்து, பின் ராஜினாமா செய்துவிட்டு வேறு பண